eng

Knihy lze objednat na tel. čísle: 776 674 709 nebo na e-mailu: ivo@sperat.cz. Při objednávce uvádějte vždy Vaše telefonní číslo. 

ger

Knihy bude možné převzít osobně nebo budou zaslány dobírkou. Je možné se domluvit na platbě předem na účet.

Poštovné:
Česká pošta – cena 130,- Kč (cena dobírky + bezpečnostní obálka). U zásilek nad 2 kg je poštovné 230,- Kč (cena dobírky + bezpečnostní obal).
Zásilkovna.cz – u zásilek do 5 kg je cena 95,- Kč (cena dobírky + bezpečnostní obálka). Napište na kterou pobočku zásilku chcete zaslat. Seznam poboček naleznete zde.

Při objednávce 3 a více knih najednou poštovné zdarma (neplatí pro knihy ve výprodeji).

Seznam knih ve výprodeji naleznete zde.
O připravovaných publikacích si můžete přečíst zde.

Lexikon nedotknutelných

Hosák Ladislav, Šrámek Rudolf: Místní jména na Moravě a ve Slezsku

Vyšlo: 17.4.2020
Cena: 1480,- Kč (za celý komplet). Jeden komplet váží 2,9 Kg – vyšší poštovné, viz výše!
ISBN: 978-80-87542-32-3 (tři svazky: A–L; M–S; Š–Ž + dodatky, doplňky, přehledy)
Další informace: 2. doplněné vydání, formát B5, vazba V2, celkem 1554 stran.
Popis: Zásadní dílo moravské toponomastiky podává celkový obraz rozsahu, výkladu a typů sídlištních jmen Moravy a Slezska, a to v historickém a vývojovém rámci. Je ceněno i v zahraničí. Publikace zachycuje názvy všech obydlených míst na Moravě a ve Slezsku – měst, městeček, vsí, osad, významnějších samot, hradů, tvrzí a zaniklých sídlišť. U každého jména jsou uvedeny historické doklady názvu místa od nejstarších záznamů až po dnešní znění, následuje jazykový výklad vzniku a vývoje jména. Evidovány jsou také nářeční podoby jmen. Do hesel jsou ve výběru stručně včleněny nejdůležitější události a fakta z místních dějin. Nynější vydání je spoluautorem Rudolfem Šrámkem minimalizujícím způsobem doplněno o nové doplňky a dodatky, které zpřesňují, doplňují či zavádějí nová hesla.

Lexikon nedotknutelných

Vyhlídka Jan: Lexikon nedotknutelných

Vyšlo: 20.3.2020
Cena: 690,- Kč
ISBN: 978-80-87542-31-6
Další informace: 2. přepracované vydání, formát B5, vazba V2, 754 stran, 19 černobílých ilustrací.
Popis: Druhé přepracované vydání poskytuje asi o 30% více informací než v prvním vydání. Lexikon se skládá ze tří částí: První část Rody nedotknutelných na území Čech a Moravy obsahuje informace na 528 stranách o 320 rodech katů, pohodných a biřiců (tzv. nedotknutelných) na našem území. U každého rodu je mapka výskytu daného rodu, poté většinou následují všechny varianty příjmení, ve kterých se v archivních zápisech vyskytuje, dále je uvedena genealogie jednotlivých zjištěných větví rodu a na konci kapitoly je výčet rodů, ke kterým má rod nějaké příbuzenské vazby. Druhou část tvoří kapitola Hrdelní právo, která reflektuje dějiny a postupy tortury, nahrazuje kapitolu Rody nedotknutelných ve světě, která byla v prvním vydání. Třetí část Katovny, pohodnice a birdovny na území Čech a Moravy obsahuje 424 abecedně řazených měst a vesnic (na 270 stranách), u kterých je uvedeno, v jakém časovém období se zde objevoval určitý mistr popravčí, pohodný nebo biřic. Na konci knihy je vyhotoven jmenný ukazatel společný pro všechny části knihy.

Lexikon nedotknutelných

Peterka Josef: Útěky poddaných na Moravu i z Moravy v 17. století, soupisy dle víry

Vyšlo: 20.3.2020
Cena: 114,- Kč
ISBN: 978-80-87542-33-0
Další informace: 1. vydání, formát A5, vazba V2, 78 stran.
Popis: Publikace vydává poprvé soupisy poddaných, kteří v 2. pol. 17. stol. utíkali kvůli víře i útlaku. Většinou jde o útěky z Čech na Moravu (jsou zde i německy mluvící poddaní z Kladska, tehdy náležejícího k Čechám), ale někteří došli až do Rakouska, jiní utíkali z Moravy do Uher (nyní Slovensko). Text je doplněn signaturami a foliací pro případnou kontrolu s původními prameny v Moravském zemském archívu a Národním archívu v Praze a rejstříkem osobních jmen všech zmíněných poddaných (obsahuje více jak 1000 unikátních příjmení).

Úplný místopisný slovník Království českého

Kotyška Václav: Úplný místopisný slovník Království českého

Vyšlo: 26.11.2019
Cena: 1.480,- Kč (za celý komplet). Jeden komplet váží 3,2 Kg – vyšší poštovné, viz výše!
ISBN: 978-80-87542-28-6 (dva svazky: A–M; N–Ž)
Další informace: 2. vydání (reprint), formát B5, vazba V2 (lepená), 1714 stran.
Popis: Autor vytvořil topografický soupis Království českého na základě statistických dat z konce 19. století (vydáno roku 1895). Jsou zde obsaženy všechna sídla či objekty tehdejší doby (v české i německém jazyce). Stručně, avšak obsáhle, byly popsány jednotlivé obce – rozloha, náboženské vyznání, národnost, počet domů, počet obyvatel, správní úřady, zařazení do katastru, hejtmanství, okresu, farnosti, bývalého panství a přidružená sídla k obci. Také popsal objekty obsažené v samotném sídle – železniční stanice, školy, telegraf, místní průmysl, zemědělství a obchod, patrocinia kostelů a klášterů. Součástí jsou také informace k panství – jméno patrona či majitele, objekty a dvory.

Popis Království českého

Palacký František: Popis Království českého

Vyšlo: 5.9.2019
Cena: 290,- Kč
ISBN: 978-80-87542-29-3
Další informace: 2. vydání (reprint), formát Square, vazba V2 (lepená), 310 stran.
Popis: Publikace je reprint prvního vydání z roku 1848. Popis Království českého – čili, podrobné poznamenání všech dosavadních krajů, panství, statků, měst, městeček a vesnic, někdejších hradů, tvrzí, klášterů a far, též samot a zpustlých osad mnohých v zemi české, s udáním jejich obyvatelstva dle popisu z r. 1848 vykonaného v jazyku českém i německém.

Mikulovské kolejní kabinety II.

Maráz Karel (ed.): Mikulovské kolejní kabinety pomocných věd historických II.

Vyšlo: 5.9.2019
Cena: 190,- Kč
ISBN: 978-80-87542-27-9
Další informace: 1. vydání, formát B5, vazba V2 (lepená), 194 stran, 70 černobílých ilustrací.
Popis: Publikace je sborník aktualizovaných příspěvků z mezinárodní konference Ztráty a nálezy v pomocných vědách historických konané 18. a 19. října 2017 v Mikulově. Publikovány jsou tyto příspěvky: Numismatic catalogues and Digital Humanities; Příspěvek k moravskému mincovnictví 13. století na základě mincovního nálezu z Olomouce – Barvířské ulice; Nález pozdně římských mincí ve Vinkovci (Cibalae) ve světle depotů 2. poloviny 4. století. Z císařského rodiště do Moravského zemského muzea; Nález mincí z Jazovic (Starý Petřín) v kontextu numismatické podsbírky Jihomoravského muzea ve Znojmě; Několik úvah editora nad zpřístupněním Pozůstatků desk zemských; Nález torza opisu urbáře kunštátského panství z roku 1631, jehož originál postrádáme; Objev části nezvěstné Rožmberské kroniky; Sbírka pečetí Antonína Masáka v Městském muzeu v Blatné; Nástěnné malby v místnosti č. 303 na hradě Kunštátu. Uměleckohistorický rozbor, datace, možná interpretace a objednavatel.

Mikulovské kolejní kabinety I.

Maráz Karel (ed.): Mikulovské kolejní kabinety pomocných věd historických I.

Vyšlo: 20.6.2017
Cena: 340,- Kč
ISBN: 978-80-87542-21-7
Další informace: 1. vydání, formát B5, vazba V2 (lepená), 342 stran, 1 barevná a 176 černobílých ilustrací.
Popis: Publikace je sborník aktualizovaných příspěvků z mezinárodní konference Z pomocných věd historických konané 6. listopadu 2013 v Mikulově. Publikovány jsou tyto příspěvky: Boskovický poklad (poprvé vychází kompletní katalog nalezených mincí včetně jeho fotografické dokumentace); Aktuální stav soupisu a evidence židovských matrik v ČR; Pečate členov kapitúl v stredovekom Uhorsku; Proměny pečetí moravských premonstrátských opatů v pozdním středověku a raném novověku; Motivy pečetí evangelických komunit v toleranční době; Pečeť v českých zemích na sklonku přemyslovské éry: nové poznatky, problémy, náměty; Monumenta Vaticana Slovaciae (Slovacikálny výskum vo Vatikánskom tajnom archíve); K aktivitám Komise pro vydávání středověkých pramenů diplomatické povahy v letech 2000-2016; Cíle a perspektivy projektu Monasterium v České republice; Prooimium, exordium, arenga.

Generální rejstřík k lánové vizitaci

Kotačka Martin, Peterka Josef, Sperát Ivo: Generální rejstřík k lánové vizitaci doplněný o soupis obyvatel královských měst

Vyšlo: 1.9.2015
Cena: 2980,- Kč (za celý komplet). Jeden komplet váží 5,8 Kg – vyšší poštovné, viz výše!
ISBN: 978-80-87542-18-7 (dva svazky: A–L, M–Ž)
Další informace: 1. vydání, formát 305×213 mm, vazba V8 (vázaná), 2304 stran.
Popis: Generální rejstřík zachycuje všechny vlastníky poddanských nemovitostí na Moravě v druhé polovině 17. století (1656-1679). Obsahuje 189.102 abecedně řazených záznamů o osobách uvedených v soupisech lánové vizitace uložené v MZA v Brně ve fondu D1. U těchto osob je dále uvedeno, kde se vyskytovaly, co vlastnily a přesný odkaz, kde lze najít originální zápis. Tento soubor je doplněný o seznamy obyvatelů královských měst získaných z jiných pramenů, jelikož pro tato města nebyla lánová vizitace vyhotovena. Úvod si můžete přečíst zde. Ukázku záznamů si můžete prohlédnout zde.
Dodatky: Soubor obsahující Dodatky, upřesnění a opravy ke Generálnímu rejstříku k lánové vizitaci si můžete zdarma stáhnout zde.

Sbírka komunálních znaků, pečetí a razítek
Svazek 1

Liška Karel: Sbírka komunálních znaků, pečetí a razítek
Svazek 1: Pečeti a razítka obcí Čech, Moravy a Slezska

Vyšlo: 26.10.2012
Cena: 490,- Kč
ISBN: 978-80-87542-01-9
Další informace: 1. vydání, formát B5, vazba V2 (lepená), 454 stran, 4.881 černobílých ilustrací.
Popis: Svazek 1 obsahuje kreslené komunální pečeti a razítka (4.881 maleb) obcí z Čech, Moravy a Slezska (4.011 obcí). V publikaci je vyhotoven rovněž abecední rejstřík obcí a seznam pramenů a literatury. Předmluvu, úvod, rejstřík obcí a obsah si můžete prohlédnout zde.

Sbírka komunálních znaků, pečetí a razítek
Svazek 2

Liška Karel: Sbírka komunálních znaků, pečetí a razítek
Svazek 2: Znaky, pečeti a razítka moravských a slezských měst a městeček

Vyšlo: 13.6.2013
Cena: 100,- Kč
ISBN: 978-80-87542-04-0
Další informace: 1. vydání, formát B5, vazba V4 (šitá měkká vazba), křídový papír, 382 stran, 420 barevných a 1.482 černobílých ilustrací.
Popis: (Ukázka knihy) Svazek 2 obsahuje kreslené komunální znaky (420 barevných a 40 černobílých), pečeti a razítka (1.442 kreseb) měst a městeček z Moravy a Slezska (409 sídelních jednotek). U každé lokality je také krátký doprovodný text obsahující základní informace o městě či městečku, o znaku a jeho vývoji, o pečetích a razítkách a odkazy na použité prameny a literaturu. V publikaci je vyhotoven rovněž abecední rejstřík lokalit a seznam pramenů a literatury. Rejstřík měst a městeček si můžete prohlédnout zde.

Sbírka komunálních znaků, pečetí a razítek
Svazek 3/1

Liška Karel: Sbírka komunálních znaků, pečetí a razítek
Svazek 3/1: Znaky, pečeti a razítka českých měst a městeček A-CH

Vyšlo: 10.12.2013
Cena: 100,- Kč
ISBN: 978-80-87542-07-1
Další informace: 1. vydání, formát B5, vazba V4 (šitá měkká vazba), křídový papír, 248 stran, 221 barevných a 1.081 černobílých ilustrací.
Popis: (Ukázka z knihy) Svazek 3/1 obsahuje kreslené komunální znaky (221 maleb), pečeti a razítka (1081 kreseb) měst a městeček Čech (204 sídelních jednotek). U každé lokality je také krátký doprovodný text obsahující základní informace o městě či městečku, o znaku a jeho vývoji, o pečetích a razítkách a odkazy na použité prameny a literaturu. V publikaci je vyhotoven rovněž abecední rejstřík lokalit a seznam pramenů a literatury. Rejstřík měst a městeček si můžete prohlédnout zde.

Sbírka komunálních znaků, pečetí a razítek
Svazek 3/2

Liška Karel: Sbírka komunálních znaků, pečetí a razítek
Svazek 3/2: Znaky, pečeti a razítka českých měst a městeček J-M

Vyšlo: 10.12.2013
Cena: 100,- Kč
ISBN: 978-80-87542-08-8
Další informace: 1. vydání, formát B5, vazba V4 (šitá měkká vazba), křídový papír, 232 stran, 188 barevných a 988 černobílých ilustrací.
Popis: (Ukázka z knihy) Svazek 3/2 obsahuje kreslené komunální znaky (188 maleb), pečeti a razítka (988 kreseb) měst a městeček Čech (182 sídelních jednotek). U každé lokality je také krátký doprovodný text obsahující základní informace o městě či městečku, o znaku a jeho vývoji, o pečetích a razítkách a odkazy na použité prameny a literaturu. V publikaci je vyhotoven rovněž abecední rejstřík lokalit a seznam pramenů a literatury. Rejstřík měst a městeček si můžete prohlédnout zde.

Sbírka komunálních znaků, pečetí a razítek
Svazek 4/1

Liška Karel: Sbírka komunálních znaků, pečetí a razítek
Svazek 4/1: Znaky, pečeti a razítka českých měst a městeček N-Ř

Vyšlo: 1.9.2014
Cena: 100,- Kč
ISBN: 978-80-87542-09-5
Další informace: 1. vydání, formát B5, vazba V4 (šitá měkká vazba), křídový papír, 216 stran, 177 barevných a 913 černobílých ilustrací.
Popis: (Ukázka z knihy) Svazek 4/1 obsahuje kreslené komunální znaky (177 maleb), pečeti a razítka (913 kreseb) měst a městeček Čech (159 sídelních jednotek, včetně Prahy). U každé lokality je také krátký doprovodný text obsahující základní informace o městě či městečku, o znaku a jeho vývoji, o pečetích a razítkách a odkazy na použité prameny a literaturu. V publikaci je vyhotoven rovněž abecední rejstřík lokalit a seznam pramenů a literatury. Rejstřík měst a městeček si můžete prohlédnout zde.

Sbírka komunálních znaků, pečetí a razítek
Svazek 4/2

Liška Karel: Sbírka komunálních znaků, pečetí a razítek
Svazek 4/2: Znaky, pečeti a razítka českých měst a městeček S-Z

Vyšlo: 1.9.2014
Cena: 100,- Kč
ISBN: 978-80-87542-10-1
Další informace: 1. vydání, formát B5, vazba V4 (šitá měkká vazba), křídový papír, 220 stran, 206 barevných a 930 černobílých ilustrací.
Popis: (Ukázka z knihy) Svazek 4/2 obsahuje kreslené komunální znaky (206 maleb), pečeti a razítka (930 kreseb) měst a městeček Čech (177 sídelních jednotek). U každé lokality je také krátký doprovodný text obsahující základní informace o městě či městečku, o znaku a jeho vývoji, o pečetích a razítkách a odkazy na použité prameny a literaturu. V publikaci je vyhotoven rovněž abecední rejstřík lokalit a seznam pramenů a literatury. Rejstřík měst a městeček si můžete prohlédnout zde.

Sbírka komunálních znaků, pečetí a razítek
Svazek 5

Čapková Martina: Sbírka komunálních znaků, pečetí a razítek
Svazek 5: Život a dílo Karla Lišky

Vyšlo: 1.10.2013
Cena: 135,- Kč
ISBN: 978-80-87542-06-4
Další informace: 1. vydání, formát B5, vazba V2 (lepená), 148 stran, 44 černobílých + 22 barevných ilustrací.
Popis: Jádrem knihy je bakalářská práce o životě a díle Karla Lišky, badatele v oblasti komunální heraldiky a sfragistiky, ale také zručného kreslíře vedut, hradů a různých budov. V knize najdete údaje o jeho životě, seznam jeho přednášek a výstav, ucelenou bibliografii, kompletní seznam pramenů a literatury (včetně regionální literatury!), ze kterých čerpal pro svoji sbírku komunální heraldiky a sfragistiky (celá sbírka obsahuje 1.244 znaků a 10.489 pečetí a razítek!). Naleznete zde mimo jiné zhodnocení jeho přínosu pro heraldiku a sfragistiku, městské znaky, které vytvořil, fotografie z jeho života a také mnoho ukázek jeho kreseb.

Sbírka komunálních znaků, pečetí a razítek
Svazek DVD

Liška Karel: Sbírka komunálních znaků, pečetí a razítek
Bonusové DVD: Podklady k textovým částem všech dílů

Vyšlo: 1.9.2014
Cena: 100,- Kč (při objednání všech svazků Sbírky komunálních znaků, pečetí a razítek, bonusové DVD zdarma)
Další informace: 1. vydání, DVD, 2023 stran.
Popis: Bonusový svazek obsahuje 2018 (1415 pro Čechy a 603 pro Moravu) strojopisných stran výpisů z pramenů a literatury, které Karel Liška použil k sestavení textových částí Sbírky komunálních znaků, pečetí a razítek. Poznámky také obsahují komlpetní podrobné citace a odkazy na originální pečetě a razítka.

Šlechtické pečetě I

Milec Miroslav: Šlechtické pečetě I

Vyšlo: 28.1.2011
Cena: 295,- Kč
ISBN: 978-80-904312-5-6
Další informace: 1. vydání, formát B5, vazba V2 (lepená), 192 stran, 1644 černobílých ilustrací.
Popis: Sbírka obsahuje 1644 kreslených šlechtických pečetí z Čech, Moravy a Horního Rakouska uložených v jihočeských archivech. V publikaci je rovněž abecední rejstřík uživatelů pečetí, místo uložení pečetě, datum a rozměry.

Šlechtické pečetě II

Milec Miroslav: Šlechtické pečetě II

Vyšlo: 1.9.2015
Cena: 220,- Kč
ISBN: 978-80-87542-17-0
Další informace: 1. vydání, formát B5, vazba V2 (lepená), 118 stran, 993 černobílých ilustrací.
Popis: Sbírka obsahuje 987 kreslených šlechtických pečetí z Čech, Moravy a Horního Rakouska uložených v jihočeských archivech. V publikaci je rovněž abecední rejstřík uživatelů pečetí, místo uložení pečetě, datum a rozměry.

Rodové pečetě I

Milec Miroslav: Rodové pečetě I

Vyšlo: 28.1.2011
Cena: 290,- Kč
ISBN: 978-80-904312-7-0
Další informace: 1. vydání, formát B5, vazba V2 (lepená), 184 stran, 618 černobílých ilustrací.
Popis: Sbírka obsahuje 607 kreslených pečetí uložených v jihočeských archivech šesti velkých panských rodů. Pečetě erbu Růže – 325 ilustrací, Švanberkové – 66, páni z Kunštátu – 55, Šternberkové – 80, páni z Lobkovic – 37, Schwarzenberkové – 42. U každého rodu je vyhotoven jmenný rejstřík pečetí. V rejstříku je jméno uživatele pečetě, místo uložení pečetě, datum a rozměry. U všech rodů je rovněž vyhotoven rodokmen.

Rodové pečetě II

Milec Miroslav, Sedláčková Helena: Rodové pečetě II

Vyšlo: 25.6.2014
Cena: 280,- Kč
ISBN: 978-80-87542-12-5
Další informace: 1. vydání, formát B5, vazba V2 (lepená), 148 stran, 575 černobílých ilustrací.
Popis: Sbírka obsahuje 573 kreslených pečetí sedmi velkých panských rodů. Pečetě Bavorů ze Strakonic – 69 ilustrací, Pernštejnové – 94, Ronovci – 174, Boskovští – 46, Podstatští z Prusinovic – 54, Opavští Přemyslovci – 61, Žerotínové – 74. U každého rodu je vyhotoven jmenný rejstřík pečetí. V rejstříku je jméno uživatele pečetě, místo uložení pečetě, datum, rozměry. U některých rodů je vyhotoven rodokmen.

Cechovní pečetě I

Milec Miroslav: Cechovní pečetě I

Vyšlo: 5.12.2011
Cena: 290,- Kč
ISBN: 978-80-904312-9-4
Další informace: 1. vydání, formát B5, vazba V2 (lepená), 172 stran, 1337 černobílých ilustrací.
Popis: Sbírka obsahuje 1337 kreslených cechovních pečetí z Čech, Moravy, Slezska a Horního Rakouska uložených především v jihočeských archivech. V publikaci je rovněž abecední rejstřík uživatelů pečetí, místo uložení pečetě, datum a rozměry.

Cechovní pečetě II

Milec Miroslav: Cechovní pečetě II

Vyšlo: 10.4.2013
Cena: 280,- Kč
ISBN: 978-80-87542-02-6
Další informace: 1. vydání, formát B5, vazba V2 (lepená), 160 stran, 1240 černobílých ilustrací.
Popis: Sbírka obsahuje 1240 kreslených cechovních pečetí z Čech, Moravy, Slezska a Horního Rakouska uložených především v jihočeských archivech. V publikaci je rovněž abecední rejstřík uživatelů pečetí, místo uložení pečetě, datum a rozměry.

Měšťanské, úřednické a řemeslnické pečetě a merky

Milec Miroslav: Měšťanské, úřednické a řemeslnické pečetě a merky

Vyšlo: 10.4.2013
Cena: 280,- Kč
ISBN: 978-80-87542-03-3
Další informace: 1. vydání, formát B5, vazba V2 (lepená), 150 stran, 1187 černobílých ilustrací.
Popis: Sbírka obsahuje 1187 kreslených měšťanských, úřednických a řemeslnických pečetí a merk převážně z Jižních Čech uložených především v českobudějovickém okresním archivu. V publikaci je rovněž abecední rejstřík uživatelů pečetí, místo uložení pečetě, datum a rozměry.

Občanské pečetě a znamení na pečetích

Milec Miroslav: Občanské pečetě a znamení na pečetích

Vyšlo: 28.1.2011
Cena: 285,- Kč
ISBN: 978-80-904312-6-3
Další informace: 1. vydání, formát B5, vazba V2 (lepená), 166 stran, 1360 černobílých ilustrací.
Popis: Sbírka obsahuje 1360 kreslených občanských pečetí z Čech, Moravy a Horního Rakouska uložených v jihočeských archivech. V publikaci je rovněž abecední rejstřík uživatelů pečetí, místo uložení pečetě, datum a rozměry.

Martinek Jiří: Gruntovní kniha obce Bílovic (od dob nejstarších do roku 1964)

Vyšlo: 5.4.2019
Cena: 260,- Kč
ISBN: 978-80-87542-26-2
Další informace: 1. vydání, formát B5, vazba V2 (lepená), 260 stran, 2 černobílé a 2 barevné ilustrace.
Popis: Publikace obsahuje soupisy majitelů jednotlivých domů (čísla popisná 1 – 111) v obci Bílovice (okr. Prostějov) od počátku 17. století do roku 1964.

Švédové u Brna roku 1645

Šujan František: Švédové u Brna roku 1645

Vyšlo: 19.3.2019
Cena: 115,- Kč
ISBN: 978-80-87542-25-5
Další informace: 3. doplněné vydání, formát A5, vazba V2 (lepená), 90 stran, 1 mapová příloha.
Popis: Dílo Františka Šujana, popisuje dobu obléhání Brna švédskou armádou pod vedením nepřemožitelného Lennarta Thorstensona a hrdinou obranu jeho obyvatel v době Třicetileté války pod vedením generála Jean-Louis Raduit de Souchese. Pro svoji střízlivost a badatelskou preciznost je dílo úchvatné, navzdory svému stáří (poprvé vyšlo 1897). Na několika málo stranách poskytl autor čtenáři stručný kronikářský pohled bez barokních příkras a klišé na dobu stodvanáctidenního obléhání města Brna (od 3. května do 23. srpna 1646) krutým nepřítelem švédským v téměř dvacetinásobné přesile. Svůj text opatřil krátkým popisem doby před a následně po obléhání. Také přiložil podrobnou mapu. Hlavními prameny pro sepsání jeho pojednání se staly dva deníky psané přímo v obleženém městě a všechna svá zjištění autor důkladně verifikoval a porovnával s informacemi i ze švédských kronik. Současné vydání je rozšířeno o seznam vyznamenaných 22 členů městské rady a 317 měšťanů, nebo jejich vdov, kteří se účinně účastnili heroické obrany města.

Kostelní jednota v Bílovicích nad Svitavou

Kostelní jednota v Bílovicích nad Svitavou

Vyšlo: 19.3.2019
Cena: 235,- Kč
ISBN: 978-80-87542-24-8
Další informace: 1. vydání, formát A5, vazba V2 (lepená), 232 stran.
Popis: Publikace je svodem historických dokumentů o Kostelní jednotě – jednom ze spolků, který vyvíjel svou činnost v Bílovicích nad Svitavou od roku 1895 až do násilného rozpuštění v roce 1952. Historie Kostelní jednoty je pozoruhodným jevem nezdolného lidského nasazení a houževnaté práce našich předků, jejich věrnosti ideálu, a systematického kráčení k cíli, který shledávali jako nadmíru ušlechtilý a cenný i pro budoucí generace.

Šípy z Viriatu

Strašák Martin: Šípy z Viriatu

Vyšlo: 15.9.2018
Cena: 239,- Kč
ISBN: 978-80-87542-23-1
Další informace: 1. vydání, formát B5, vazba V2 (lepená), 358 stran, 3 černobílé ilustrace.
Popis: Mladý autor Martin Strašák (nar. 2001) si námětem knihy Šípy z Viriatu zvolil vztah mezi dvěma přáteli. Poutavě vypráví příběh mezi Pierrem a Patrickem na pozadí přípravy historické události – bitvy u Kresčaku, která byla dějinnou epizodou Stoleté války (konflikt mezi Anglií a Francií v letech 1337-1453).

Potvoráci jací tací

Svoboda Augustin: Potvoráci jací tací

Vyšlo: 1.8.2017
Cena: 165,- Kč
ISBN: 978-80-87542-22-4
Další informace: 1. vydání, formát B5, vazba V2 (lepená), 146 stran, 43 černobílých ilustrací.
Popis: Pro název knihy Potvoráci jací tací vybral autor název verbuňku, který se hrál a tančil ve Starém Poddvorově (okr. Hodonín). Verbuňk byl již téměř zapomenut, tak jako mnoho dalších památek a událostí v 300-leté historii této podlužácké dědiny. Autor publikoval již historii osídlení této obce a historii staropoddvorovských rodů a v této knize vzpomínek přináší mozaiku zajímavých kapitolek z nedávné či vzdálené minulosti obce: vznik obce a její název, vzpomínky T.G. Masaryka na Poddvorov, zvony na místní zvonici, náboženský život obce, živelné pohromy, historie místní Orelské jednoty, místní nářečí a slovník výrazů, život obce před sto lety, potulní řemeslníci, modlitební knížka jednoho vojáka jako válečný deník, jídlo a práce poddvorovských lidiček, poddvorovští hajní a historie osídlování obce podle gruntovní knihy. Kapitoly knihy nejsou jen suchou historií, ale také vyznáním obdivu a úcty autora k lidem rodné obce.

Voděrady dříve a dnes

Kučka František: Voděrady dříve a dnes

Vyšlo: 2.12.2016
Cena: 195,- Kč
ISBN: 978-80-87542-20-0
Další informace: 1. vydání, formát B5, vazba V2 (lepená), 156 stran, 17 černobílých ilustrací.
Popis: Publikace zachycuje podrobnou historii obce Voděrady (okr. Blansko) od dob nejstarších až do poloviny 19. století. Jednotlivé kapitoly jsou velmi vhodně a fundovaně doplněny o dobové reálie a souvislosti.

Majitelé domů v Olešnici na Moravě

Višinka Josef, Sperát Ivo: Majitelé domů v Olešnici na Moravě

Vyšlo: 5.5.2016
Cena: 195,- Kč
ISBN: 978-80-87542-19-4
Další informace: 1. vydání, formát B5, vazba V2 (lepená), 176 stran.
Popis: Publikace obsahuje soupisy majitelů jednotlivých domů (čísla popisná 1 – 532) v městečku Olešnici na Moravě od počátku 17. století do roku 1982.

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou
Kapitoly ze stoleté historie kostela a farnosti

Vyšlo: 17.12.2014
Cena: 100,- Kč
ISBN: 978-80-87542-15-6
Další informace: 1. vydání, formát A5, vazba V2 (lepená), 134 stran, 48 černobílých ilustrací.
Popis: Kniha zachycuje vznik kostela sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou a život římsko-katolické farnosti u tohoto kostela od jejího vzniku až do současnosti stylem vyprávění zúčastněných osob.

Historie staropoddvorovských rodů

Svoboda Augustin: Historie staropoddvorovských rodů

Vyšlo: 28.11.2014
Cena: 220,- Kč
ISBN: 978-80-87542-14-9
Další informace: 1. vydání, formát B5, vazba V2 (lepená), 226 stran, 161 černobílých ilustrací.
Popis: Kniha obsahuje rodokmeny všech rodů, které žily ve Starém Poddvorově v období 17. – 20. století.

230 let farnosti u kostela sv. Tomáše v Brně

230 let farnosti u kostela sv. Tomáše v Brně

Vyšlo: 1.9.2014
Cena: 180,- Kč
ISBN: 978-80-87542-13-2
Další informace: 1. vydání, formát A5, vazba V2 (lepená), 220 stran, 75 černobílých ilustrací.
Popis: Kniha zachycuje život římsko-katolické farnosti u kostela sv. Tomáše v Brně od jejího vzniku až do současnosti stylem vyprávění zúčastněných osob. K sestavení sborníku jsou použity dvě oblasti pramenů. Prvním zdrojem jsou zápisy jednotlivých farářů ve farní kronice. Druhou oblastí, ze které bylo čerpáno, jsou příspěvky několika farníků dokumentující současný život a vybrané aktivity ve farnosti včetně jejich vývoje.

Obřanská farní kronika

Obřanská farní kronika

Vyšlo: 17.12.2013
Cena: 165,- Kč
ISBN: 978-80-87542-11-8
Další informace: 1. vydání, formát A5, vazba V2 (lepená), 142 stran, 2 černobílé ilustrace.
Popis: Kniha obsahuje přepis farní kroniky římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava v Brně-Obřanech, která byla dlouhá desetiletí považována za ztracenou. V knize najdete popis mnoha neznámých událostí, které mají vztah i k celému regionu.

Paběrky z vídeňských archivů

Pilnáček Josef: Paběrky z vídeňských archivů

Vyšlo: 22.8.2012
Cena: 165,- Kč
ISBN: 978-80-87542-00-2
Další informace: 1. vydání, formát A5, vazba V2 (lepená), 132 stran.
Popis: Kniha je sestavena z drobných článků psaných populární formou publikovaných od roku 1925 do roku 1933 Josefem Pilnáčkem na stránkách časopisecké revue Dunaj : menšinová revue s přílohou: Věstník „Komenského“ a „Českého srdce“ a nazývá je „paběrky z archivů“. Články se týkají všech oborů vlastivědy, zejména historie, topografie, genealogie, heraldiky, národopisu, náboženských, kulturních, hospodářských a sociálních poměrů. Obsahují mnoho zajímavých zpráv o vojenství, hutnictví, dolování, sklářství, atd. Mnohé také pojednávají o dějinách a životě české menšiny ve Vídni. Pilnáček v těchto statích upozornil vlastivědné badatele u nás i v Rakousku na obrovský, dosud nezpracovaný materiál uložený ve vídeňských archivech. Předmluvu a obsah si můžete prohlédnout zde.

Staromoravští rodové

Pilnáček Josef: Staromoravští rodové

Vyšlo: 29.4.2011
Cena: 850,- Kč
ISBN: 978-80-904312-8-7
Další informace: 5. vydání (4. úplné), formát A4, vazba V2 (lepená), 636 stran + 12 příloh, 1016 černobílých + 6 barevných ilustrací.
Popis: Publikace je reprint prvního vydání z roku 1930 včetně všech příloh. Na základě publikované literatury, pramenných edic a částečně vlastního archivního studia vytvořil Pilnáček moderní základy moravské šlechtické genealogie a heraldiky. Soustřeďuje se na šlechtu cca do poloviny 17. století. Text provázejí heraldické kresby Karla Mayera.

Občanské znaky

Pilnáček Josef: Občanské znaky

Vyšlo: 7.9.2009
Cena: 500,- Kč
ISBN: 978-80-904312-1-8
Další informace: 1. vydání, formát A4, vazba V2 pur (lepená polyuretanem), křídový papír, 198 stran, 1732 barevných ilustrací.
Popis: Publikace obsahuje 1738 občanských znaků z Čech, Moravy a Slezska ze 16. století až první poloviny 19. století. Kniha obsahuje barevnou Pilnáčkovu malbu znaku a pak následují údaje o uživateli a jeho rodině, odkazy na použité prameny a literaturu. Jsou zde zastoupeny znaky měšťanů, konšelů, úředníků, advokátů, vojáků, myslivců, katů, obchodníků, puškařů, církevních osob, ale také značky kamenické, soukeníků, mincmistrů a mnoho jiných. V knize je rejstřík hesel.

Rody starého Slezska

Pilnáček Josef: Rody starého Slezska

Vyšlo: 27.4.2010
Cena: 590,- Kč
ISBN: 978-80-904312-3-2
Další informace: 3. vydání (2. úplné), formát A4, vazba V2 (lepená), 434 stran, 747 černobílých ilustrací.
Popis: Publikace je nově zpracované vydání tohoto díla v jednom svazku! (Kniha není reprint!) Slezská obdoba Pilnáčkovy práce Staromoravští rodové. Na základě publikované literatury, pramenných edic a částečně vlastního archivního studia vytvořil Pilnáček moderní základy slezské šlechtické genealogie a heraldiky. Soustřeďuje se na šlechtu cca do poloviny 17. století.

Neznámé rody a znaky staré Moravy

Pilnáček Josef: Neznámé rody a znaky staré Moravy

Vyšlo: 9.4.2010
Cena: 320,- Kč
ISBN: 978-80-904312-2-5
Další informace: 2. vydání, formát A4, vazba V2 (lepená), 126 stran, 202 černobílých ilustrací.
Popis: Nově zpracované a doplněné vydání! (Kniha není reprint!) Dodatky Staromoravských rodů se zpřehledněným odkazovacím aparátem.

Vzpomínka

Obrman Miroslav: Vzpomínka

Vyšlo: 1.9.2015
Cena: 85,- Kč
ISBN: 978-80-87542-16-3
Další informace: 1. vydání, formát A5, vazba V2 (lepená), 44 stran, 2 černobílé ilustrace.
Popis: Kniha popisuje poutavou formou setkání politického vězně Miroslava Obrmana s Mons. Štěpánem kardinálem Trochtou v komunistickém žaláři v 50. letech minulého století.

Thaumaturga Brunensis - Divotvůrkyně Brněnská

Thaumaturga Brunensis – Divotvůrkyně Brněnská

Vyšlo: 12.3.2011
Cena: 115,- Kč
ISBN: 978-80-904312-4-9
Další informace: 1. vydání, formát A5, vazba V2 (lepená), 102 stran, 3 černobílé + 2 barevné ilustrace.
Popis: Sborník editoval PhDr. Ivo Sperát. Publikace obsahuje překlady dochovaných archivních záznamů svědectví o mimořádných zásazích Božích do života lidí (zázracích) na přímluvu Panny Marie Svatotomské z doby od roku 1626 do roku 1749. Publikace je doplněna o další kapitoly: historie obrazu (Mgr. Petr Zelinka, SDB), ikonografie obrazu (Ludvík Kolek), reálie baroka (PhDr. Radomír Malý), smyls zázraků (PhDr. ThLic. Ing. Jaroslav Filka). Dozvíte se v ní mnoho nového o životě našich předků, jejich víře a také o městě Brně.